پنل کاربران

مدیران آموزشگاه، مربیان و معلمان و دانش آموزان میتوانند از طریق لینک های زیر وارد پنل کاربری خود شوند. مدیران میتوانند مربی و آموزگارانی که امکان طراحی سوال دارند تعریف کنند و کارنامه و نتایج آزمونها را نیز مشاهده کنند. طراحان سوال با ورود به این قسمت برای دانش آموزان خود میتوانند سوالات را درج کنند و نیز از کارنامه شاگردان خود مطلع شوند و دانش آموزان نیز میتوانند نتایج خود را دیده و کارنامه خود را دریافت کنند. لازم به ذکر است که دانش آموزان از طریق برنامه روی موبایل هم میتوانند کارنامه خود را مشاهده کنند.